• Wij zijn beschikbaar voor alle informatie
 • Bel ons 03/203 52 32

Gebruiksreglement Zorgparking

Voorafgaand

ZorgParking is een initiatief van vzw SEL Amberes, met de steun van Stad en OCMW Antwerpen. Het project beoogt het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers te faciliteren, door parkeerplaats(en) voor garagepoorten te laten gebruiken door zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. Dit zonder dat deze zorg op dezelfde locatie moet plaatsvinden. Het project is gebaseerd op vrijwilligheid. Diegene die rechtmatig beschikt over een parkeerplaats biedt deze vrijwillig aan, aan de zorgverstrekker. Vzw SEL Amberes zorgt ervoor dat de vraag naar en het aanbod van dergelijke parkeerplaatsen bij elkaar komen.

Vzw SEL Amberes is beheerder van het project en het aanspreekpunt bij vragen en/of eventuele problemen. Stad en OCMW Antwerpen ondersteunen dit initiatief maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Evenmin zijn ze aansprakelijk voor eventuele schade of problemen die voortvloeien uit de uitvoering van het project ZorgParking.

ZorgParking wordt in eerste instantie uitgevoerd in District Antwerpen en bij een positieve evaluatie verder uitgebreid.

Artikel 1: Definities

SEL Amberes: een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) (kbo 821.765.291) met als doel:

 • samen te werken rond eerstelijns gezondheidszorg, gefinancierd door de Vlaamse Overheid
 • de dienst-en zorgverlening voor burgers te optimaliseren.

De aanbieder: de persoon die het actueel , rechtmatig en exclusief gebruiksrecht (vb. de huurder, de eigenaar, vruchtgebruiker, ...) uitoefent op een garage en die toelaat dat de gebruiker zijn voertuig gratis parkeert op de inrij tijdens de duur van het huisbezoek en maximum voor de duur van 45 minuten.

De gebruiker: De zorgverstrekker die een huisbezoek aflegt met een voertuig , die in het bezit is van een RIZIV-nummer en die beschikt over een Zorgparking-kaart van het project ZorgParking.

Inrij: De parkeerplaats voor een garagepoort, al dan niet op de openbare weg van het district Antwerpen.

De Zorgparking-kaart: Een parkeerkaart, ter beschikking gesteld door SEL Amberes aan de gebruiker die aantoont dat hij gebruiker is en de mogelijkheid heeft om op de inrij van een aanbieder, tijdens een huisbezoek en maximum voor de duur van 45 minuten, gratis te parkeren. Deze zorgparking-kaart bevat het gsm-nummer van de gebruiker, waarmee de gebruiker tijdens het gebruik van de inrij bereikbaar is voor de aanbieder.

De Zorgparking-sticker: Een sticker, kosteloos ter beschikking gesteld door SEL Amberes aan de aanbieder, die, door deze sticker aan te brengen op de garagepoort voor de inrij, aangeeft dat de inrij door de gebruiker kan aangewend worden als parkeerplaats voor zijn voertuig.

Website: www.zorgparking.be waar aanbieders en gebruikers zich dienen aan en af te melden en waar informatie over het project terug te vinden is.

Artikel 2 Instemming met het gebruiksreglement.

Dit gebruiksreglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een inrij in functie van het project ZorgParking.

Door zich aan te melden via de website www.zorgparking.be met het aanvinken van ‘Ik ga akkoord met het gebruiksreglement’ aanvaarden zowel de aanbieder als de gebruiker zich zonder enig voorbehoud het gebruiksreglement en alle wijzigingen ervan en verbinden ze zich ertoe dit na te leven.

Na aanmelding via de website ontvangt de aanbieder een ZorgParking sticker en de gebruiker een ZorgParking kaart.

Artikel 3 De aanbieder.

1. De aanbieder mag geen inrij op de website aanmelden of ter beschikking stellen, waarvan de garage bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige rechtmatige gebruiker is.

2. De aanbieder staat toe dat SEL Amberes de inrij via de website op een kaart aanduidt.

3. De aanbieder brengt de sticker zichtbaar aan op de garagepoort voor de inrij op een hoogte van +/- 1.5m te rekenen van de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een wagen), zodat hij zichtbaar is voor de gebruiker;

4. De aanbieder staat toe dat de gebruiker, die de Zorgparking-kaart zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de inrij parkeert tussen 8 uur ’s morgens en middernacht, tijdens de duur van het huisbezoek en maximum voor een duur van 45 minuten.

5. De aanbieder mag de inrij niet reserveren of voorbehouden voor voertuigen andere dan het voertuig van de aanbieder zelf, waarvan de nummerplaat aangebracht is op de garagepoort. Het aanmelden van de inrij houdt in dat alle gebruikers rechtmatig gebruik kunnen maken van de inrij.

6. De aanbieder stelt de inrij gratis ter beschikking. In geen geval is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik, ook al wordt de maximumduur van het gebruik overschreden.

7. De aanbieder verwijdert de sticker én meldt de inrij af op de website, wanneer de inrij niet meer ter beschikking is.

Artikel 4 De gebruiker.

1. De gebruiker is verplicht een geldig telefoonnummer van een mobiel toestel dat de gebruiker tijdens zijn huisbezoek bij zich heeft, te vermelden op de Zorgparking-kaart. Wanneer dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via de website en een nieuwe Zorgparkingkaart aanvragen. Een parkeerkaart zonder actueel telefoonnummer, is ongeldig en onbruikbaar en moet teruggestuurd worden naar SEL Amberes.

2. De gebruiker moet de Zorgparking-kaart zichtbaar in het voertuig aan de voorruit leggen wanneer hij gebruik maakt van een inrij.

3. De gebruiker moet de verkeersregels naleven en bijvoorbeeld geen gebruik maken van zones bestemd voor voetgangers of deze hinderen.

4. De gebruiker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig verzoek van de aanbieder.

5. De gebruiker moet de parkeertermijn van maximum 45 minuten respecteren.

6. Het is de gebruiker niet toegelaten:

 • Een inrij op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld wanneer er andere voertuigen geparkeerd staan: de zorgparking-kaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;
 • De Zorgparking-kaart te gebruiken buiten het kader van dit project, bijvoorbeeld door te parkeren op een inrij zonder Zorgparking-sticker;
 • Misbruik te maken van de Zorgparking-plaatsen bijvoorbeeld door deze te gebruiken indien men geen zorg verstrekt;
 • De inrij te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de Zorgparking-kaart staat vermeld;
 • Op welke wijze ook, een inrij te reserveren of zich te laten voorbehouden;
 • Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een inrij;
 • De zorgparkingkaart te laten gebruiken door derden.

7. De gebruiker is verplicht zich af te melden op de website én de Zorgparking-kaart terug te bezorgen aan SEL Amberes wanneer hij de deelname aan ZorgParking stopzet.

Artikel 5. SEL AMBERES

1. Dit gebruiksreglement kan met het oog op een betere werking ten allen tijde aangepast worden door SEL Amberes.

2. Informatie met betrekking tot het project Zorgparking kan steeds bekomen worden op de website www.zorgparking.be; of bij SEL Amberes – info@zorgparking.be .

3. De persoonlijke gegevens van aanbieders en gebruikers worden niet doorgegeven aan derden en zijn niet zichtbaar op de website. Er is wel een weergave van de locaties van de parkeergarages via een symbool, binnen het projectgebied district Antwerpen.

4. SEL Amberes fungeert als contactpunt tussen aanbieder en gebruiker. SEL Amberes kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk risico, schade- of aansprakelijkheidsgeval dan ook, naar aanleiding van het project Zorgparking en onder meer niet voor:

 • inbreuken op dit reglement door de aanbieder en/of de gebruiker;
 • gebruik of misbruik van de website www.zorgparking.be;
 • eventuele schade van welke aard of oorzaak ook, die de aanbieder lijdt (bijvoorbeeld beschadiging aan garagepoort of inrij, inbraak, vandalisme, verzakking, ...) of die de gebruiker lijdt;
 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade berokkend door of aan derden;

Artikel 6 Slotbepalingen

1. De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrij. De politie kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk en het takelen van het voertuig van de gebruiker.

2. SEL Amberes kan het project te allen tijde stopzetten en onder meer bij een slechte evaluatie. Ze behoudt zich het recht voor, bij het niet naleven van één of meerdere bepalingen van het gebruiksreglement:

 • door de gebruiker: om de zorgparking-kaart in te trekken ; De gebruiker wordt hiervan via post op de hoogte gesteld. Indien hij/zij de zorgparking-kaart niet terug inlevert worden er de nodige juridische stappen ondernomen om deze terug te bekomen.
 • door de aanbieder : om de inrij uit het project te schrappen en van de website te halen.

3. Klachten en opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden aan SEL Amberes via het contactformulier op de website www.zorgparking.be

4. Op dit reglement en alle betwistingen is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de Belgische rechtbanken zijn desgevallend bevoegd.

Gebruiksreglement
 • Gebruiksreglement Zorgparking_1
 • Gebruiksreglement Zorgparking_2
 • Gebruiksreglement Zorgparking_3